fbpx

НВО 7 КЛАС –МАТЕМАТИКА Интензивен онлайн курс от 21.05 до 13.06

  Нуждаете се от повече информация или консултация? Оставете ни телефон , 2 имена и електронна поща и ние ще се свържем с Вас!

  НВО 7 КЛАС –МАТЕМАТИКА
  Интензивен онлайн курс
  УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА Начало 14.05.2020
  30 учебни часа
  ГРАФИК
  21.05; 23.05; 28.05;
  30.05; 4.06; 06.06; 11.06 13.06

  НАЧАЛЕН ЧАС – 16.00 h
  ВКЛЮЧВА 4 ОНЛАЙН ПРОБНИ ИЗПИТА
  ДАТИ 21.05 28.05 04.06 11.06

  УЧЕБНА ПРОГРАМА

   Алгебра

  1. 1. Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост.
   2. Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства на числови равенства. Процент – основни задачи.
   3. Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение.
   Разлагане на многочлени на множители.
   5. Линейни уравнения с едно неизвестно ax + b = 0 и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания.
   6. Модулно линейно уравнение от вида |ax + b| = c.
  2. Фигури и тела
  3. 7. Лице и периметър на равнинни фигури.
   8. Многоъгълник. Правилен многоъгълник.
   Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права.
   10. Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида).
   11. Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, сфера и кълбо).
   12. Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави.
   13. Успоредни прави – признаци и свойства.
   14. Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник.
   15. Еднакви триъгълници. Питагорова теорема.
   16. Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл.
   17. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник.
   18. Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса.

  III. Елементи от вероятности и статистика

  1. 19. Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и графики.
   20. Множества и операции с тях.
   21. Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.
  2. Логически знания. Моделиране
  3. 22. Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност.
   23. Средноаритметично на две и повече числа.
   24. Моделиране с изрази, линейни уравнения

  ул.Васил Априлов №3
  София

  tel: 0878590673 , 0878590671

  edperspectives@abv.bg

  https://educenter.bg/