НВО 7 КЛАС –МАТЕМАТИКА Интензивен онлайн курс от 21.05 до 13.06

НВО 7 КЛАС –МАТЕМАТИКА
Интензивен онлайн курс
УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА Начало 14.05.2020
30 учебни часа
ГРАФИК
21.05; 23.05; 28.05;
30.05; 4.06; 06.06; 11.06 13.06

НАЧАЛЕН ЧАС – 16.00 h
ВКЛЮЧВА 4 ОНЛАЙН ПРОБНИ ИЗПИТА
ДАТИ 21.05 28.05 04.06 11.06

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 Алгебра

 1. 1. Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост.
  2. Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства на числови равенства. Процент – основни задачи.
  3. Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение.
  Разлагане на многочлени на множители.
  5. Линейни уравнения с едно неизвестно ax + b = 0 и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания.
  6. Модулно линейно уравнение от вида |ax + b| = c.
 2. Фигури и тела
 3. 7. Лице и периметър на равнинни фигури.
  8. Многоъгълник. Правилен многоъгълник.
  Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права.
  10. Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида).
  11. Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, сфера и кълбо).
  12. Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави.
  13. Успоредни прави – признаци и свойства.
  14. Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник.
  15. Еднакви триъгълници. Питагорова теорема.
  16. Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл.
  17. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник.
  18. Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса.

III. Елементи от вероятности и статистика

 1. 19. Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и графики.
  20. Множества и операции с тях.
  21. Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.
 2. Логически знания. Моделиране
 3. 22. Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност.
  23. Средноаритметично на две и повече числа.
  24. Моделиране с изрази, линейни уравнения

ул.Васил Априлов №3
София

tel: 0878590673 , 0878590671

edperspectives@abv.bg

https://educenter.bg/